Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 488 ogłoszeń w całej Polsce

Inwestycja świetna na Hotel & SPA pod Krakowem

Kraków

4 850 000 zł106 146 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: biuro nieruchomości
  • Cena za m2: 46 zł/m2
  • Rok budowy: 2004
Na sprzedaż idealnie zlokalizowany, przy głównej trasie Kraków – Oświęcim obiekt Hotelowo - Gastronomiczny wraz z miejscami noclegowymi oraz obszernym gruntem na, którym znajdują się fantastyczne stawy hodowlane z wieloma gatunkami ryb. Oferta idealna dla inwestorów szukających terenu z nieograniczonym potencjałem pod budowę Hoteli, Pensjonatu, Kompleksu Saun, Spa w bliskiej okolicy Krakowa oraz Międzynarodowego Lotniska w Balicach. Nieruchomość z przeznaczeniem pod dalsze inwestycje. Budynek o łącznej powierzchni 1.500 m2 z dużym potencjałem, możliwość rozbudowy, przebudowy, dobudowania kolejnego segmentu skrzydła hotelowego. Dodatkowo – do wykorzystania - pozwolenie pod budowę kolejnego budynku w odległości kilkunastu metrów od głównego budynku. Przestronny parter z ogromną salą balową na około 250 osób, z toaletami, częścią barową, obszernym hallem oraz zapleczem magazynowym. Na piętro prowadzi z parteru wewnętrzna klatka schodowa. Na piętrze ( 1 – skrzydła ) znajdują się wydzielone pokoje z łazienkami dla gości, obecnie gotowe : 2 pokoje 4 osobowe 4 pokoje 2 osobowe 1 apartament na poddaszu do wykończenia : (stan developerski) 3 pokoje 4 osobowe 3 pokoje 2 osobowe pozostała przestrzeń otwarta do podziału na kolejne pokoje gościnne Budynek wybudowany i rozbudowany w latach 2003-2008, stan techniczny budynku jest dobry – do odmalowania lub całkowicie własnej aranżacji, obiekt wyposażony w klimatyzację, docieplony. Część piwniczna pełni funkcję pomieszczenia zaplanowanego pod jacuzzi, pokoje gościnne z widokiem na ogród lub wydzielona strefę SPA. Najważniejsze zalety nieruchomości to : Lokalizacja – Poręba Żegoty/Alwernia – jedynie 19 km od lotniska Balice, około 26 km od Krakowa w kierunku Oświęcimia i jedyne 7 km od zjazdu na autostradzie A4 !!! Nieruchomość bezpośrednio przy drodze nr 780. obszar nieruchomości – 106.146 m2 – teren ogrodzony, posiada dwie dwie reprezentacyjne bramy wjazdowe sterowane elektrycznie. 1. możliwość dodatkowych inwestycji po drugiej stronie drogi nr 780 - Stacja Paliw, Automatyczna Myjnia Samochodowa, Budynek Handlowy budynek z powierzchnią 1500 m2 – świetne miejsce pod prowadzenie dowolnej działalności : 1. Hotel z odrębną strefą SPA oraz częścią basenową , ogromny teren do zagospodarowania !!! 2. Resteruracja – duża sala dla 250 gości !!! 3. Dom Seniora – Opieki – miejsce – cisza, spokój, zieleń, stawy z ogromną ilością ryb, alejki wśród drzew – wiele gatunków drzew iglastych, bez problemu po rozbudowie części hotelowej pomieści 100 pensjonariuszy lub więcej. 4. Idealne miejsce pod reklamę – bez ograniczeń – każdego dnia drogą sąsiadująca z nieruchomością przejeżdża kilka tysięcy samochodów 5. Miejsca parkingowe dla co najmniej 100 pojazdów w tym autokarów 6. Trzy ogromne, świetnie utrzymane stawy rybne o powierzchniach około 4, 6 i 15 tys. m2, dodatkowo mały basen 7. Możliwość uruchomienia oferty wynajmu rowerków wodnych, kajaków, łódek, wędkowania 8. Budowa domków campingowych w okręgu stawów, teren na podwyższeniu z pięknym widokiem, ewentualnie budowa dodatkowego punktu gastronomicznego na powierzchni jednego ze stawów, 9. Ogromne zaplecze do organizacji szkoleń integracyjnych, spotkań, imprez okolicznościowych, wesel, komunii, sylwestra itp. 10. Dojazd do Autostrady A 4 – tylko 7 km !!! Media: woda, gaz , kanalizacja, energia elektryczna, ogrzewanie własne Dojazd : Balice – Lotnisko – 19 km ( 22 min), Krakowa – 26 km, Oświęcimia – 32 km, Wadowice – 33 km, Katowic – 55 km. Zapraszam do udziału w prezentacji oferowanej nieruchomości i zapoznania się z jej potencjałem. Idealne miejsce do prowadzenia biznesu na szeroką skalę – duży potencjał inwestorski. Cena brutto !!! Oferuję również pomoc, w jakichkolwiek pracach remontowo budowlanych, które przyszły nabywca zamierzał by wykonać. Przy zakupie nieruchomości pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego, a także w wyborze korzystnego wariantu ubezpieczenia. Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą proszony jest o kontakt z biurem Remax Gold w Katowicach. CAŁOŚĆ KOSZTÓW TRANSAKCJI POKRYWA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA AGENCJI. RE/MAX Gold ul. Kopernika 26 40-064 Katowice tel: +48 32 ... mob.: +48 ... For sale ideally located on the main route Krakow - Oświęcim Hotel and Gastronomic object with accommodation and extensive land on which there are fantastic fish ponds with many species of fish. The offer is ideal for investors looking for a site with unlimited potential for the construction of Hotels, Guest House, Saun Complex, Spa in the vicinity of Krakow and the International Airport in Balice. Real estate for further investments. The building with a total area of ​​1,500 m2 with a large potential, the possibility of expansion, reconstruction, the addition of the next segment of the hotel wing. Additionally - to be used - permission to build another building a dozen or so meters away from the main building. A spacious ground floor with a huge ballroom for about 250 people, with toilets, a bar area, a large hall and storage facilities. An internal staircase leads to the first floor from the ground floor. On the first floor (1 - wings) there are separate rooms with bathrooms for guests, currently ready: 2 rooms for 4 persons 4 rooms for 2 persons 1 apartment in the attic to finish: (state of development) 3 rooms for 4 persons 3 rooms for 2 persons, there is an open space for division into further guest rooms. The building was built and expanded in 2003-2008, the technical condition of the building is good - for repainting or completely own arrangement, the building is equipped with air conditioning, insulated. The basement part serves as a room planned for the jacuzzi, guest rooms with a view of the garden or a separate SPA zone. The most important advantages of the property are: Location - Poręba Żegoty / Alwernia - only 19 km from the Balice airport, around 26 km from Krakow in the direction of Oświęcim and only 7 km from the exit on the A4 motorway !!! The property is located directly on the road no. 780. the area of ​​the property - 106,144 m2 - the area is fenced, has two two representative entry gates electrically controlled. 1. possibility of additional investment on the other side of road No. 780 - Fuel Station, Automatic Car Wash, Commercial Building, building with an area of ​​1500 m2 - a great place for any activity: 1. A hotel with a separate SPA zone and a pool area, a huge area for development! !! 2. Resterature - a large room for 250 guests !!! 3. Seniors' Home - Care - a place - peace, peace, greenery, ponds with a huge amount of fish, paths among trees - many species of conifers, no problem after the expansion of the hotel area will accommodate 100 residents or more. 4. An ideal place for advertising - no restrictions - every day, several thousand cars pass along the road adjacent to the property. 5. Parking spaces for at least 100 vehicles including coaches 6. Three huge, well-maintained fish ponds with an area of ​​around 4, 6 and 15 thousand . m2, additionally a small swimming pool 7. Possibility to run a rental offer for waterboats, kayaks, boats, fishing 8. Construction of camping houses in a pond area, a raised area with a beautiful view, possibly an additional catering point on the surface of one of the ponds, 9. Enormous facilities to organize integration training, meetings, special events, weddings, communions, New Year's Eve, etc. 10. Access to Highway A 4 - only 7 km !!! Utilities: water, gas, sewage, electricity, own heating. Access: Balice - Airport - 19 km (22 min), Krakow - 26 km, Oświęcim - 32 km, Wadowice - 33 km, Katowice - 55 km. I invite you to participate in the presentation of the offered property and get acquainted with its potential. An ideal place to run a large-scale business - a large investment potential. Gross price !!! I also offer help in any construction and renovation works that the prospective buyer intended to perform. When buying a property, we help in completing formalities related to obtaining a mortgage loan, as well as in choosing a favorable insurance option. A real estate agent interested in this offer is asked to contact Remax Gold office in Katowice. THE ENTIRE COST OF THE TRANSACTION IS COVERED BY THE OWNER OF REAL ESTATE. The BUYER DOES NOT PAY THE AGENCY AGENDA. RE / MAX Gold ul. Kopernika 26 40-064 Katowice tel: +48 32 ... mob .: +48 ... W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Lokalizacja ogłoszenia podana przez ogłoszeniodawcę
biuro nieruchomości
RE/MAX GOLD
@